Öne Çıkanlar akçakoca haberleri 7 BUÇUK MİLYONLUK HİBE DAĞITILDI Türkiyede yeni bir anayasa yapılmasının bir zaruret ve mecburiyet olduğunu belirterek AK PARTİNİN AYFER ABLASI ÇALIŞIYOR MHP AKÇAKOCADA OKAN YANMAZ

Bu haber kez okundu.

10 DAN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARIN DİKKATİNE
 Akçakoca Gözcü Ortak Sağlık Birimi İş Güvenliği Uzmanı Zikri Başaran ile yaptığımız görüşmede Başaran; “1 Temmuz’dan itibaren Az Tehlikeli Sınıfına giren işyerlerine gerekli yükümlülükler gelecek” dedi

Başaran gelecek yükümlülükleri madde madde sıraladı.

AZ TEHLİKELİ SINIFTA FAALİYET GÖSTEREN VE 50’DEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Az Tehlikeli Sınıfta Faaliyet Gösteren Ve 50’den Az İşçi Çalıştıran İşyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38. Maddesi gereğince,  İş Sağlığı Güvenliği Yükümlülükleri 01.07.2016 tarihinde başlayacaktır. Bu kapsamda olan işyerlerinde işverenler 01.07.2016tarihinden itibaren 6331 sayılı Kanunun 6. Maddesi gereği İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulunduracaklardır.

Başlıca Yükümlülükler:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Personeli Bulundurma Yükümlülüğü

01.07.2016 tarihi itibariyle 50’den az çalışanı olan “az tehlikeli” işyerlerinde çalışan başına aylık; 10 dakika iş güvenliği uzmanı, 5 dakika işyeri hekimi bulundurulacaktır.

 • Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi; işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları ifade eder.

 

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.  Risk değerlendirmesi yapılırken yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu da dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün “Ofislerde Risk Değerlendirmesi Rehberine” çalışma bakanlığının sitesinden ulaşılabilir.

 • İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri ortamının, çalışanların sağlığı ve meslek hastalıkları yönünden incelenmesi ve takip edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de işyeri ortam ölçümleri yapılmalıdır. İşyeri ortam ölçümleri: toz, gürültü, aydınlatma, titreşim, termal konfor şartları ile ilgili ölçümlerdir.

 • Çalışanların Bilgilendirilmesi

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini dikkate alarak; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar ve ilkyardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konularında bilgilendirir.

 

 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İşveren çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanın değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalıklarının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Söz konusu eğitimlerin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

 • Sağlık Gözetimi

İşveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. İşveren, çalışanların; işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırmalarından sonra işe dönüşlerini talep etmeleri halinde ve işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen düzenli aralıklarla çalışanlarının sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır. Az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işyerlerinde periyodik muayenelerin üç yılda bir yapılması gerekir.

 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi

İşveren, bütün iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutar. Gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporları düzenler.

İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna online olarak bildirir.

 

 

 • Çalışan Temsilcisi

Çalışan temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma vb. konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır.

İşveren, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla 2 ila 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1 çalışan temsilci görevlendirir. Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

 • Onaylı Defter Tutmak

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereğince, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş, her işyeri için tek olan bu defteri tutmak gerekmektedir.  Bu defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

İSG Personeli Temini:

 • 06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, iş sağlığı güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri (işe giriş ve periyodik muayeneler, tetkikler işyerinde yapılması gerekli ölçümler hariç olmak üzere) Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri yürütebileceklerdir. İşe giriş ve periyodik muayeneler, tetkikler konusunda kamu sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden hizmet alınabilecektir. İşyeri ortam ölçümleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen laboratuvarlara yaptırılacaktır.
 • Çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde yukarıda belirtilen eğitimi alan işveren veya işveren vekilinin yetkilendirilmediği durumlarda ve çalışan sayısının on ve üzerinde olduğu işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri dışarıdan hizmet alımı yoluyla, il sınırları içinde kurulu (veya komşu ilde kurulu) Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden, kamu sağlık hizmeti sunucularından, işyeri hekimi belgesi olan aile hekimlerinden sağlanabilecektir. İşyerinde hizmet verecek iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bilgilerinin İSG-KATİP sistemine kayıt edilmesi zorunludur.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki düzenlemelere aykırılık sebebiyle uygulanacak idari para cezaları 6331 sayılı Kanunun 26. maddesinde düzenlenmiş olup, 2016 yılında uygulanacak idari para cezalarının listesine çalışma bakanlığının internet adresinden ulaşılabilir.

6331 SAYILI YASA GEREĞİ İDARİ PARA CEZALARINDAN BAZILARI:

Kanun Maddesi

Ceza Mad.

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %5.58)

 

Açıklamalar

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri

10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

AZ TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

ÇOK TEHLİKELİ

AZ TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

ÇOK TEHLİKELİ

AZ TEHLİKELİ 

TEHLİKELİ 

ÇOK TEHLİKELİ

MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü

26/1-a

4/1-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

2.603

TL

3.253

TL

3.905

TL

2.603

TL

3.905

TL

5.207

TL

3.905

TL

5.207

TL

7.810

4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

2.603

TL

3.253

TL

3.905

TL

2.603

TL

3.905

TL

5.207

TL

3.905

TL

5.207

TL

7.810

 

 

26/1-ç

10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

3.906

TL

4.883

TL

5.859

TL

3.906

TL

5.859

TL

7.812

TL

5.859

TL

7.812

TL

11.719

TL

MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

 

5.859

TL

7.324

TL

8.789

TL

5.859

TL

8.789

TL

#####

8.789

TL

11.719

TL

17.579

TL / Aykırılığın devamı halinde her ay 

 

26/1-ç

10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.

1.952

TL

2.439

TL

2.927

TL

1.952

TL

2.927

TL

3.904

TL

2.927

TL

3.904

TL

5.856

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

26/1-e

14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.

1.952

2.439

2.927

1.952

2.927

3.904

2.927

3.904

5.856

TL / her yükümlülük için ayrı ayrı

26/1-e

14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek.

2.603

3.253

3.905

2.603

3.905

5.207

3.905

5.207

7.810

TL

26/1-e

14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.

2.603

2.603

2.603

2.603

2.603

2.603

2.603

2.603

2.603

TL

 

MADDE 17 - Çalışanların eğitimi

26/1-ğ

17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.

527

527

527

527

527

527

527

527

527

TL  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı

 

MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması

26/1-o

Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.

527

527

527

527

527

527

527

527

527

Çalışan başına TL *Akçakoca GÖZCÜ Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ( GÖZCÜ OSGB15.04/2015 Tarihi İtibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş ; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini 4 ( dört ) iş yeri hekimi , 5 ( İsg Uzmanı ) 2 ( iki ) iş yeri hemşiresi , 1 (Bir ) iletişim ve koordinasyon sorumlusu olarak uzman kadrosu ile Yeni Mahalle Ketmenli Caddesi 2/F AKÇAKOCA adresinde hizmet vermektedir.

Tehlike sınıflarını öğrenmek için , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri hakkında bilgi edinmek için İş yeri sahibi işverenler MUHASEBE Departmanlarından , Serbest Mali Müşavirlerinden veya Bizzat GÖZCÜ OSGB den bilgi alabilirler.


 

           
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.